Föreningen Svenska skolan i Milano bildades av svenska föräldrar i Milano under hösten 2013, efter att skolans gundare under många år arbetat i olika familjer som önskat hålla svenskan levande hos barnen. Under läsåret 2012-13 hade hon startat en lördagsgrupp för att samla alla barnen under ett tak och detta kom så småningom att så fröet till föreningen.
Läsåret 2013-14 hölls de första regelrätta kurserna, främst under helgerna, i en lokal i centrala Milano.
Föreningen består av de föräldrar som har barn i skolåldern och som vill att barnen ska hålla sin svenska aktiv och levande, få fördjupade kunskaper i svenska språket och kulturen samt träffa barn i samma situation.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och ett antal ledamöter. Styrelsen har regelbundna möten under året för att diskutera och ta beslut angående verksamheten och dess aktiviteter.

Föräldraengagemang – Klassföräldrar

Det fina med svenska skolan är att den inte bara är bra för barnen utan också blir en naturlig samlingspunkt för föräldrarna. Vi ser gärna att föräldrarna är med och tycker till och arrangerar saker tillsammans. Man kan hjälpa till på många sätt, antingen i styrelsen eller genom att engagera sig i våra aktiviteter.

I varje klass utses en klassförälder som är en referenspunkt för information mellan föräldrar och lärare, utöver de nyhetsbrev som skickas ut.

Verksamheten

Verksamheten i Svenska skolan i Milano är främst till för svenska barn eller barn med svenska som ett av sina modersmål. Kurserna för barnen i Svenska skolan i Milano går under beteckningen komplementerande svenska och är utformade enligt den svenska läroplanen för denna typ av kurser.
Undervisningen bidrar till att förstärka så väl tal- som skriftspråket men även till att förstärka barnets identitet som två- eller flerspråkig.
Kompletterande svenska syftar till att eleverna ska bli aktivt två- eller flerspråkiga och att svenskan blir ett naturligt val i de situationer de kan använda den, till exempel med en svensktalande förälder eller de perioder de vistas i Sverige. Många av aktiviteterna i svenska skolan syftar till att ge barnen kulturella anknytningar till Sverige. Vi arbetar med Sverige som geografiskt land och som nation. Vi organiserar typiskt svenska fester, som Lucia och Midsommar. Allt tillsammans med andra svenska organisationer här i Milano.
Skolverket står bakom det formella arbetet med svenskundervisningen för barn utomlands och här kan du läsa mer om kompletterande svenska: www.skolverket.se. Tack vare skolföreningens bildande får familjerna ett bidrag per barn, som reducerar inskrivningsavgiften väsentligt.